Art Exhibition

The ACM Multimedia 2013 Art Exhibition,  October 21-28, 2013
Venue:  FAD, Angels Sq., Barcelona

Chairs:
Marc Cavazza, Teesside University, UK
Antonio Camurri, University of Genova, Italy

 • Emotion Forecast
  Maurice Benayoun (City University of Hong Kong), Robin Gareus (CITU / Paris 8)
 • Critical
  Anabela Costa (France)
 • Smile-Wall
  Shen-Chi Chen, He-Lin Luo, Kuan-Wen Chen, Yu-Shan Lin, Hsiao-Lun Wang, Che-Yao Chan, Kai-Chih Huang, Yi-Ping Hung, Yu-Ting Chen, Shin-Ju Hung, and Yih-Cherng Yen (National Taiwan University)
 • SOMA
  Guillaume Faure (France)
 • A Feast of Shadow Puppetry
  Zhenzhen Hu, Min Lin, Si Liu, Jiangguo Jiang, Meng Wang, Richang Hong, Shuicheng Yan, Hefei University of Technology and NUS
 • Tele Echo Tube
  Hiroki Kobayashi, Michitaka Hirose, Akio Fujiwara, Kazuhiko Nakamura, Kaoru Sezaki, Kaoru Saito (University of Tokyo)
 • 3D-Stroboscopy
  Sujin Lee (Sogang University, South Korea)
 • The Qi of Calligraphy
  He-Lin Luo, Yi-Ping Hung (Taiwan National University), I-Chun Chen (Tainan National University of the Arts)
 • Gestural Pen Animation
  Sheng-Ying Pao and Kent Larson (MIT Media Lab, USA)
 • MixPerceptions
  Jose San Pedro (Telefonica Research, Spain), Aurelio San Pedro (Escola Massana, Barcelona), Juan Pablo Carrascal (UPF, Barcelona), Matylda Szmukier (Telefonica Research, Spain)

Comments are closed.